Read Image Meta-Data Dictionary and Print

Overview

This example illustrates how to read only an image’s information and meta-data dictionary without loading the pixel content via the ImageFileReader.

Reading an entire image potentially is memory and time intensive operation when the image is large or many files must be read. The image information and meta-data dictionary can be read without the bulk data by using the ImageFilerReader’s object oriented interface, with use of the ImageFileReader::ReadImageInformation method.

While all file formats support loading image information such as size, pixel type, origin, and spacing many image types do not have a meta-data dictionary. The most common case for images with a dictionary is DICOM, but also the fields from TIFF, NIFTI, MetaIO and other file formats maybe loaded into the meta-data dictionary.

For efficiency, the default DICOM reader settings will only load public tags (even group numbers). In the example we explicitly set the reader to also load private tags (odd group numbers). For further information on DICOM data elements see the standard part 5, Data Structures and Encoding.

See also Dicom Series Read Modify Write, Dicom Series Reader.

Sample Output

Running the above Python script with the image “docs/images/Image0075.dcm” produces the following output:

DICOM Output (click triangle to collapse)
(0008|0000) = = "406"
(0008|0005) = = "ISO_IR 100"
(0008|0008) = = "ORIGINAL\PRIMARY\OTHER"
(0008|0016) = = "1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4"
(0008|0018) = = "1.2.840.113619.2.133.1762890640.1886.1055165016.74"
(0008|0020) = = "20030625"
(0008|0021) = = "20030625"
(0008|0022) = = "20030625"
(0008|0023) = = "20030625"
(0008|0030) = = "152734"
(0008|0031) = = "153128"
(0008|0032) = = "153128"
(0008|0033) = = "153128"
(0008|0050) = = ""
(0008|0060) = = "MR"
(0008|0070) = = "GE MEDICAL SYSTEMS"
(0008|0080) = = "crd "
(0008|0090) = = ""
(0008|1010) = = "sig3ow0 "
(0008|1030) = = "Tech_1"
(0008|103e) = = "head scan "
(0008|1070) = = "RPM "
(0008|1090) = = "GENESIS_SIGNA "
(0009|0000) = = "184"
(0009|0010) = = "GEMS_IDEN_01"
(0009|1001) = = "GE_GENESIS_FF "
(0009|1002) = = "sig3"
(0009|1004) = = "SIGNA "
(0009|1027) = = "1056555088"
(0009|1030) = = "18387rdmr3"
(0009|1031) = = "999 "
(0009|10e3) = = "1.2.840.113619.1.1.4.1762890640"
(0009|10e6) = = "09"
(0009|10e7) = = "3238884814"
(0009|10e9) = = "1056555088"
(0010|0000) = = "82"
(0010|0010) = = "Wes Turner"
(0010|0020) = = "1111"
(0010|0030) = = ""
(0010|0040) = = "O "
(0010|1010) = = "000Y"
(0010|1030) = = "68.039"
(0010|21b0) = = ""
(0011|0000) = = "30"
(0011|0010) = = "GEMS_PATI_01"
(0011|1010) = = "0"
(0018|0000) = = "428"
(0018|0020) = = "GR"
(0018|0021) = = "SS\SP "
(0018|0022) = = "FC\VB_GEMS\VASCTOF_GEMS\PFF "
(0018|0023) = = "3D"
(0018|0025) = = "N "
(0018|0050) = = " 1.6"
(0018|0080) = = "23"
(0018|0081) = = "10"
(0018|0083) = = " 1"
(0018|0084) = = " 6.38883e+08"
(0018|0085) = = "H1"
(0018|0086) = = " 1"
(0018|0087) = = "15000 "
(0018|0088) = = "1.6 "
(0018|0091) = = "0 "
(0018|0093) = = " 100"
(0018|0094) = = "75"
(0018|0095) = = " 97.6562"
(0018|1000) = = "0000018387rdmr3 "
(0018|1020) = = "09"
(0018|1050) = = " 1.14585"
(0018|1088) = = "0 "
(0018|1090) = = "0 "
(0018|1094) = = "0 "
(0018|1100) = = " 220"
(0018|1250) = = "HEAD"
(0018|1251) = = "HEAD"
(0018|1310) = = "0\256\192\0"
(0018|1312) = = "ROW "
(0018|1314) = = "25"
(0018|1315) = = "N "
(0018|1316) = = "0.004169"
(0018|5100) = = "HFS "
(0019|0000) = = "1004"
(0019|0010) = = "GEMS_ACQU_01"
(0019|100f) = = "418.4 "
(0019|1011) = = "0"
(0019|1012) = = "10"
(0019|1017) = = "16"
(0019|1018) = = "A "
(0019|1019) = = "75.073532 "
(0019|101a) = = "P "
(0019|101b) = = "-93.324310"
(0019|101e) = = "165 "
(0019|105a) = = "4.14274e+08"
(0019|107d) = = "0 "
(0019|107e) = = "1"
(0019|107f) = = "0 "
(0019|1081) = = "0"
(0019|1084) = = "0.218518"
(0019|1085) = = "1"
(0019|1087) = = "0 "
(0019|1088) = = "0"
(0019|108a) = = "12"
(0019|108b) = = "14"
(0019|108d) = = "0 "
(0019|108f) = = "0"
(0019|1090) = = "0"
(0019|1091) = = "0 "
(0019|1092) = = "0"
(0019|1093) = = "638883410 "
(0019|1094) = = "97"
(0019|1095) = = "12"
(0019|1096) = = "14"
(0019|1097) = = "0"
(0019|1098) = = "2"
(0019|109b) = = "1"
(0019|109c) = = "3dtof "
(0019|109d) = = "20021226173544"
(0019|109e) = = "3dtof "
(0019|109f) = = "1"
(0019|10a0) = = "0"
(0019|10a1) = = "0"
(0019|10a2) = = "5196"
(0019|10a3) = = "0"
(0019|10a4) = = "0"
(0019|10a7) = = "0 "
(0019|10a8) = = "0 "
(0019|10a9) = = "0 "
(0019|10aa) = = "0 "
(0019|10ab) = = "0 "
(0019|10ac) = = "0 "
(0019|10ad) = = "0 "
(0019|10ae) = = "0 "
(0019|10af) = = "0 "
(0019|10b0) = = "0 "
(0019|10b1) = = "0 "
(0019|10b2) = = "0 "
(0019|10b3) = = "0 "
(0019|10b4) = = "0 "
(0019|10b5) = = "0 "
(0019|10b6) = = "0 "
(0019|10b7) = = "0 "
(0019|10b8) = = "0 "
(0019|10b9) = = "0 "
(0019|10ba) = = "0 "
(0019|10bb) = = "0 "
(0019|10bc) = = "0 "
(0019|10bd) = = "0 "
(0019|10be) = = "0 "
(0019|10c0) = = "0"
(0019|10c1) = = "0"
(0019|10c2) = = "9990"
(0019|10c3) = = "9990"
(0019|10c4) = = "9990"
(0019|10c5) = = "9990"
(0019|10c6) = = "9990"
(0019|10c7) = = "9990"
(0019|10c8) = = "0"
(0019|10c9) = = "0"
(0019|10ca) = = "0"
(0019|10cb) = = "0"
(0019|10cc) = = "0"
(0019|10cd) = = "0"
(0019|10ce) = = "2"
(0019|10cf) = = "0"
(0019|10d2) = = "0"
(0019|10d3) = = ""
(0019|10d5) = = "1"
(0019|10d7) = = "0"
(0019|10d8) = = "0"
(0019|10d9) = = "0 "
(0019|10df) = = "0 "
(0019|10e0) = = "0 "
(0019|10e2) = = "0 "
(0019|10f2) = = "0"
(0019|10f9) = = "97"
(0020|0000) = = "340"
(0020|000d) = = "1.2.840.113619.2.133.1762890640.1886.1055165015.961"
(0020|000e) = = "1.2.840.113619.2.133.1762890640.1886.1055165015.999"
(0020|0010) = = "361 "
(0020|0011) = = " 3"
(0020|0012) = = " 0"
(0020|0013) = = "75"
(0020|0032) = = "-112\ -21.688\ 126.894"
(0020|0037) = = " 1\ 0\ 0\ 0\0.466651\ -0.884442"
(0020|0052) = = "1.2.840.113619.2.133.1762890640.1910.1055164903.673"
(0020|0060) = = ""
(0020|0110) = = " 0"
(0020|1040) = = ""
(0020|1041) = = "-29.6444568634"
(0021|0000) = = "328"
(0021|0010) = = "GEMS_RELA_01"
(0021|1003) = = "0"
(0021|1005) = = "09"
(0021|1007) = = "2539681714"
(0021|1018) = = "09"
(0021|1019) = = "3223022508"
(0021|1035) = = "2"
(0021|1036) = = "9"
(0021|1037) = = "16"
(0021|104f) = = "120"
(0021|1050) = = "0"
(0021|1051) = = "0.000000"
(0021|1052) = = "0.000000"
(0021|1053) = = "0.000000"
(0021|1056) = = "1"
(0021|1057) = = "124"
(0021|1058) = = "0"
(0021|1059) = = "0"
(0021|105a) = = "0"
(0021|105b) = = "180 "
(0021|105c) = = "45"
(0021|105d) = = "50000 "
(0021|105e) = = "0 "
(0021|105f) = = "0 "
(0021|1081) = = "0 "
(0021|1082) = = "0 "
(0021|1083) = = "0 "
(0021|1084) = = "0 "
(0023|0000) = = "58"
(0023|0010) = = "GEMS_STDY_01"
(0023|1070) = = "0"
(0023|1074) = = "0"
(0023|107d) = = "0"
(0025|0000) = = "128"
(0025|0010) = = "GEMS_SERS_01"
(0025|1006) = = "10"
(0025|1007) = = "120"
(0025|1010) = = "0"
(0025|1011) = = "1"
(0025|1014) = = "0"
(0025|1017) = = "0"
(0025|1018) = = "0"
(0025|1019) = = "120"
(0025|101a) = = "sig3ow0 "
(0027|0000) = = "306"
(0027|0010) = = "GEMS_IMAG_01"
(0027|1006) = = "0"
(0027|1010) = = "0"
(0027|1030) = = ""
(0027|1031) = = "9"
(0027|1032) = = "10"
(0027|1033) = = "1032"
(0027|1035) = = "16"
(0027|1036) = = "24"
(0027|1040) = = "P "
(0027|1041) = = "-29.6445"
(0027|1042) = = "2"
(0027|1043) = = "-29.6445"
(0027|1044) = = "29.6041"
(0027|1045) = = "-0"
(0027|1046) = = "0.884443"
(0027|1047) = = "-0.466649"
(0027|1048) = = "-108"
(0027|1049) = = "21.688"
(0027|104a) = = "126.894"
(0027|104b) = = "-108"
(0027|104c) = = "-80.9769"
(0027|104d) = = "-67.6862"
(0027|1060) = = "256"
(0027|1061) = = "192"
(0027|1062) = = "1"
(0028|0000) = = "148"
(0028|0002) = = "1"
(0028|0004) = = "MONOCHROME2 "
(0028|0010) = = "256"
(0028|0011) = = "256"
(0028|0030) = = " 0.85939\0.859375"
(0028|0100) = = "16"
(0028|0101) = = "16"
(0028|0102) = = "15"
(0028|0103) = = "1"
(0028|0120) = = "0"
(0028|1050) = = "96"
(0028|1051) = = " 192"
(0029|0000) = = "102"
(0029|0010) = = "GEMS_IMPS_01"
(0029|1015) = = "0"
(0029|1016) = = "0"
(0029|1017) = = "0"
(0029|1018) = = "0"
(0029|1026) = = "2"
(0029|1034) = = "16384"
(0029|1035) = = "0"
(0043|0000) = = "5162"
(0043|0010) = = "GEMS_PARM_01"
(0043|1001) = = "1"
(0043|1002) = = "0"
(0043|1003) = = "0"
(0043|1004) = = "0"
(0043|1006) = = "0"
(0043|1007) = = "0"
(0043|1008) = = "0"
(0043|1009) = = "0"
(0043|100a) = = "1"
(0043|100b) = = "0 "
(0043|100c) = = "66"
(0043|100d) = = "0 "
(0043|100e) = = "0 "
(0043|100f) = = "0.0874073 "
(0043|1010) = = "0"
(0043|101c) = = "0"
(0043|101d) = = "0"
(0043|1028) = = "TVIgUmVjb24gPDA+AC8zNjEvMy8xAAAAAAAAACkAAED/////As64qALOuNgB1WTkAKp5KALNAAAAkmMIAdewqAAAAAAAAAAAAAAAAACTWfg="
(0043|1029) = = "AAAAAUImFTMAJgAAAMAAAAAAA/5B+AGWAbQB+wIEAikCEgIxAkwCLQIqAiUCFwH8AeABzAG9AZoBlwGpAYYBSgFQAUgBHQEqAQoBCgDnAOoA/gDcANIAuwC/AKwAoACtAKQAkQCCAHEAbwBpAGQAVwBgAGEAVgBRAEcATgA7ADYAUwBDAD4AMAA0ADQAMQA5ADQAMAAqACkAMQAwACIAHwAlABYANwAsACYAHgAYACcAHgAqACUAIQAYABoAHwAmABsAIAAgAB4AIQAiACEAHQAgACwAIQArACEAHwAVACMAIAAdABMAHQAUAB4AGAAYACUAFwAZABUAHgATABsAFAAdAB8AHQASABYAEwAZABcAHgAVABcAGAAfABYAEQAbAA0AHgAfABEAHQAXABkAFQAYAB0AGgAbABkAFAAbACQAHQAcABcAGQAZABkAGgAeABEAGgAVABsAHwAcABoAGQAYABYAGQAeAB8AGwAiACEAGQAXABwAGQAYABsAHQAhACUAIQAjAB4AGwAXACQAIAAhACIAHAAmABwAHwAbACAAJgApACYAIwApAB0AKAAhAB0AHQAkAB8AEgAjACMAFQAhACQAJAAnAB0AKAAdACQAJQAfACEAIAAjACgAHgAlAB0AKwAdABoAIQAlACQAIgASACAAKQAmAB0AIwAhACQAJQAvACwALAAdACUALQAeACcAMQAlACgAKAAtAC4AJwAjACYAMgAhABwAKQAoACUAKwArACgALQArADcALwAzACoALQAyACkALAAzADQALgAqACoAIAA5ACYAHwAsADIAJgAnACsAJwAtAB4ANQA6AC0AKgAlADMAKgAyAD8AKgApAC8ANQAuADoAMAA+ACkAMAA1ACoAMwAyADQAMwA3ACwALwA7ADIALQA2AC4ANAA2AC8APQA8ADsAMwA4ADMAMgA/ADIARAA7AD0AOwA2AEcANQBHADMAQwAzADUANABEAEYAOgA/AD8ATABDAEYARABDADwAUgBBAEsAQwBHAEYAWgBNAEgAMwBDADEAXABCAFIAVQA/AEcARgBdAFEARgBZAFYASgBTAF4AVwBVAGUAawBWAFoATwBNAFgAVABXAFEAUgBYAFQAZQBtAFgAagBUAFoAaQBUAF8AWgBhAFcATwBrAHAAWwBOAGIAZwBsAGwAZwB/AGAAYABlAG0AcABZAGcAYgBwAEkAaABhAGoAYQBzAGYAcgBwAFoAWwBuAGcAVQBnAG0AeABvAGwAYwBTAG0AaABmAGUAXwBhAF0AWQBcAF0AWgBgAG0AWABdAGEAYgBWAFkAWgBZAGAAYwBZAEgAWgBkAEsAWQBxAFYAVgBVAG0AUQBXAE0AbABwAFgAWQBgAFgATQBrAF4AYABcAGkAUABmAGAAWABfAFkAXABVAGMAWwBlAG4AZgBrAFoAdABXAGAAUgBgAGsAYwBzAHEAaQBXAHQAYABWAGcAWwB4AGsASgBmAHIAUgBsAGEAYgBcAFsATABQAEoAWQBNAFcAUwBQAEUASgA7AE0APgBJAEUARwBBADwAPQAwAC8ANQA2ACUAKQAxADEAJwA0AC8AIAAiACcAJQAjACYAHgAgACQAHQAbABwAGAAUABgAGAAbABsAFwAWABYAEQAXABIAEgANABgAEgAQAAcAFQAQABIACwAMAA8ADQARAAkAEQAKAAoADwAKAAwADgAJAAoADQAMAAUACwAIAAsACwAIAAoACgAJAAoAEAALAAkABwAPAAgABwAKAAUACwAIAAsABwAGAAcADAAHAAYACAAFAAUACgAJAAoABAAGAAUABQADAAUADAAEAAgACAALAAYABgAHAAUACAAFAAkABgAGAAUACAAKAAUABQAHAAEABAACAAUABgABAAMABQAHAAYABQAGAAQAAwAFAAQAAwAFAAYABAAFAAMABAAFAAQAAQAEAAYAAQADAAUAAwADAAMAAQACAAIAAwAGAAIAAQADAAMAAQAAAAEAAgABAAEAAgABAAAABAAEAAEAAQAAAAEAAwABAAIAAAADAAIAAQABAAIAAgAFAAAAAQACAAEABQABAAIAAwAAAAEAAQAAAAIAAQACAAEAAgAAAAAAAAABAAIAAQAAAAAAAQAAAAAAAQABAAAAAAADAAEAAQACAAAAAAAAAAAAAgABAAAAAAACAAIAAAACAAAAAQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAQAAAAAAAgAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAQABAAAAAgAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAEAAQAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAABAAAAwA=="
(0043|102a) = = "VUEAAAAAACwAAgAAAAAALAAAAUAAAQAAAAABbAAACAAAAwAAAAAJbAAAAAgAAAAAAAAADAAAAA4AAABhJhSWUgAAAAwAAAAOAAAAYSYUllI/3FUOAAAAAA+jmXwAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEAAAAAABQAAAo1MTIwAAAwNi8yNS8xMDMAMTU6MzEAAABJTlZBTElETk1SAAAAAAAIAAEACQAQCEgABAAAAAAAAQABAHwAAQABAJAAAAAAAKgAAgABAAE/gAAAP4AAAAABAAEAAQCoAJEBAAEAAQAAAAB8ALhdgAAAAAAAAAAAQwAAAEEgAAA/4445AAAAAEZ//AAAAAAAAAAAAAAAAABBAAAAQIAAAD/cVQ4AAAAAAAEAAwAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEyKyA/CYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP4AAAAAAAAAAAAAMAAAADgAAAGEmFJZSAAAADAAAAA4AAABhJhSWUj/cVQ4AAAAAD6OZfAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP4AAAD+AAAA/gAAAP4AAAD+AAAA/gAAAP4AAAD+AAAA/gAAAP4AAAD+AAAA/gAAAP4AAAD+AAAA/gAAAP4AAAEAqmkg/gAAAP4AAAD+AAAA/gAAAP4AAAD+AAAA/gAAAP4AAAD+AAAA/gAAAP4AAAD+AAAA/gAAAP4AAAD+AAAAAAAAAAAAAAD+AAAA/QAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAIAAgAAAEQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAPAAAAAAABAAEAAAAAAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCgAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAQAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoACAAAQ1wAAAAAJxAAAMNQQIAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAACAAAAACAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALQAAAAAAAAAAAAAAACcQP4AAAAAAAAEAAAABwZY5CgAAAAEAAAABQ9EzMwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAA="
(0043|102c) = = "0"
(0043|102d) = = ""
(0043|102e) = = ""
(0043|102f) = = "0"
(0043|1030) = = "0"
(0043|1032) = = "2"
(0043|1033) = = "0"
(0043|1034) = = "1200"
(0043|1035) = = "0"
(0043|1036) = = "0"
(0043|1037) = = "0"
(0043|1038) = = "0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"
(0043|1039) = = " 0\ 0\ 0\ 7"
(0043|1060) = = " 0\ 0\ 0\10\ 0\ 0\ 0\ 0"
(0043|1061) = = "1.2.840.113619.2.133.1762890640.1886.1055165015.961"
(0043|1062) = = "361 "
(0043|106f) = = " 0\ 0\ 0"
(7fe0|0000) = = "131084"
Image Size: (256, 256, 1)
Image PixelType: 16-bit signed integer

Code

import SimpleITK as sitk
import sys
def main(args):
  if len(args) < 2:
    print("Usage: DicomImagePrintTags <input_file>")
    sys.exit(1)

  reader = sitk.ImageFileReader()

  reader.SetFileName(args[1])
  reader.LoadPrivateTagsOn()

  reader.ReadImageInformation()

  for k in reader.GetMetaDataKeys():
    v = reader.GetMetaData(k)
    print(f'({k}) = = "{v}"')

  print(f"Image Size: {reader.GetSize()}")
  print(f"Image PixelType: {sitk.GetPixelIDValueAsString(reader.GetPixelID())}")